Algemene Voorwaarden 1D Media (versie 1.1: 10 september 2013) zoals van toepassing op alle overeenkomsten en offertes;

Artikel 1 Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.

1.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt (op papier of elektronisch).

1.2 1D: 1D Media, kantoorhoudende de Slenk 82 te (5421DW) Gemert, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel nummer: 58114335.

1.3 Opdrachtgever: de partij met wie 1D een overeenkomst heeft gesloten en/of ten behoeve van wie de rechtshandeling is/wordt verricht, op grond waarvan diensten aan deze partij worden geleverd.

1.4 Diensten: alle werkzaamheden en andere activiteiten die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen 1D en de Opdrachtgever.

Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan, betreffende levering door 1D van diensten aan of ten behoeve van Opdrachtgever.

2.2 De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op diensten waarbij 1D geheel of ten dele diensten van derden heeft betrokken en, al dan niet bewerkt, aan Opdrachtgever doorlevert, alsmede op diensten die ter uitvoering van de aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in opdracht van 1D door een derde aan de Opdrachtgever worden geleverd.

2.3 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk door 1D en Opdrachtgever zijn overeengekomen.

2.4 1D wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop of verkoop)voorwaarden van Opdrachtgever van de hand.

2.5 Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. 1D en Opdrachtgever zullen alsdan met elkaar in overleg treden over een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

2.6 1D is te allen tijde bevoegd tot wijziging van deze voorwaarden. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging. Indien 1D een wijziging in deze voorwaarden niet accepteert, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is. In dit geval vindt geen (gedeeltelijke) restitutie van het reeds betaalde plaats.

Artikel 3 Overeenkomst
3.1 Alle aanbiedingen van 1D zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

3.2 Alle prijsopgaven door of vanwege 1D gedaan zijn vrijblijvend, tenzij door 1D schriftelijk anders is vermeld.

3.3 Alle overeenkomsten tussen 1D en Opdrachtgever worden uitsluitend in het Nederlands opgesteld.

3.4 Een overeenkomst komt tot stand doordat een Opdrachtgever schriftelijk of per e-mail akkoord gaat met de offerte.

3.5 Indien de opdracht mondeling is verstrekt, dan wel indien de getekende opdrachtbevestiging (offerte) nog niet retour is ontvangen, wordt de overeenkomst geacht te zijn tot stand gekomen onder toepasselijkheid van deze voorwaarden op het moment dat 1D op verzoek van Opdrachtgever met de uitvoering van de opdracht is gestart. Indien de Opdrachtgever in dit geval niet binnen 2 werkdagen na het verzoek reageert op de inhoud van de opdrachtbevestiging, dan wordt deze als juist en volledig aangemerkt en zijn Opdrachtgever en 1D aan de inhoud ervan gebonden.

3.6 Het door Opdrachtgever aan 1D ter beschikking stellen van informatie dan wel materiaal voor uitvoering van de werkzaamheden, wordt gelijkgesteld met het doen van het verzoek als hiervoor in lid 4 bepaald.

3.7 Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk of per e-mail geschieden.

3.8 De overeenkomst wordt aangegaan tot betaling van de eindfactuur, tenzij anders overeengekomen.

3.9 Voor alle offertes en aanbiedingen geldt voorts, dat deze zijn gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens. Bij gebleken onjuistheid c.q. onvolledigheid daarvan kan Opdrachtgever aan een (geaccepteerde) offerte of aanbieding geen rechten ten opzichte van 1D ontlenen. 1D kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.10 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4 Uitvoering overeenkomst
4.1 1D is verplicht om de haar opgedragen werkzaamheden als een goed en zorgvuldig opdrachtnemer uit te (doen) voeren. Alle diensten van 1D worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst 1D uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven.

4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft 1D het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door hulppersonen, freelancers en derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Bij het inschakelen van derden zal 1D de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.

4.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan 1D aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan 1D worden verstrekt.

4.4 Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan 1D zijn verstrekt, heeft 1D het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de dan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan 1D ter beschikking heeft gesteld.

4.5 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan 1D de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.6 De verzending van te leveren zaken geschiedt op de wijze als door 1D aangegeven. Wenst de Opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals onder meer door snel- of expresverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 5 Levering en wijziging in opdracht
5.1 1D gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen zaken en/of diensten en deelt Opdrachtgever de verwachte levertijd mee.

5.2 Een door 1D opgegeven termijn van levering heeft, tenzij daarvan schriftelijk wordt afgeweken, slechts een indicatieve strekking. Levertijden worden steeds bij benadering vastgesteld.

5.3 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

5.4 Indien de overeenkomst is gewijzigd of aangevuld, dan is 1D gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat partijen overeenstemming hebben over alle wijzigingen en/of aanvullingen, daaronder begrepen het te bepalen tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden, beloning en andere voorwaarden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van 1D op en is voor Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.

5.5 Indien een vaste vergoeding is overeengekomen zal 1D daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

5.6 Veranderingen in een al verstrekte opdracht aangebracht, kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen levertijd door 1D wordt overschreden. Dit levert geen wanprestatie van 1D op en is voor Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.

5.7 Indien Opdrachtgever de overeenkomst in overeenstemming met de voorgaande leden voortijdig geheel dan wel gedeeltelijk heeft opgezegd met wederzijdse instemming, heeft 1D recht op vergoeding van het aan zijn zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies evenals van additionele kosten die hij redelijkerwijze heeft moeten maken tengevolge van de vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst. Dit tenzij er feiten dan wel omstandigheden aan de voortijdige beëindiging ten grondslag liggen die aan 1D zijn toe te rekenen.

5.8 Mocht 1D onverhoopt niet in staat zijn binnen overeengekomen fatale levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan 1D alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij 1D een termijn van minimaal 14 dagen gegund wordt om haar verplichtingen alsnog na te komen.

Artikel 6 Prijzen en tarieven
6.1 Alle door 1D vermelde prijzen en tarieven gelden in euro’s, tenzij vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk anders is vermeld.

6.2 Alle door 1D vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en exclusief enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, alsmede exclusief transport- en afleveringskosten of reis- en verblijfskosten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is vermeld.

6.3 1D is te allen tijde gerechtigd haar prijzen en tarieven aan te passen. De aangekondigde prijswijzigingen gaan twee (2) weken na de aankondiging daarvan in.

Artikel 7 Betaling
7.1 De betalingsverplichting van Opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de op de factuur vermelde producten/diensten.

7.2 Tenzij anders is overeengekomen hanteert 1D 1 factuurmoment. Namelijk na de aflevering van de opdracht. Wanneer meerdere factuurmomenten zijn overeengekomen geldt:
- De 1e termijn bestaat uit 3/5 van de totaal projectprijs. Deze wordt gefactureerd voor de productie van start gaat.
- De 2e termijn bestaat uit 2/5 van de projectprijs. Deze wordt gefactureerd na oplevering van het product.
2. Wanneer meerdere factuurmomenten zijn overeengekomen geldt dat er pas wordt gestart met de productie wanneer de eerste termijn is voldaan.

7.3 Als een offerte wordt gemaakt op basis van een inschatting van het aantal uren en het aantal uren blijkt minder te zijn dan ingeschat, ziet 1D dat als zijn resultaat van verdienstelijke inzet en wordt de vaste prijsafspraak niet aangepast.

7.4 Opdrachtgever dient de facturen van 1D te betalen binnen de op de betreffende factuur vermelde betalingstermijn. Indien op een factuur geen betalingstermijn is aangegeven, geldt een betalingstermijn van 30 (dertig) dagen.

7.5 Alle betalingen door Opdrachtgever aan 1D worden in mindering gebracht op de oudste nog openstaande facturen van Opdrachtgever, ongeacht enige andere aanduiding door Opdrachtgever.

7.6 Enig beroep door Opdrachtgever op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan.

7.7 Indien Opdrachtgever enige factuur van 1D niet binnen de betalingstermijn voldoet, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie vereist is.

7.8 Indien op de vervaldatum geen betaling is ontvangen, is een Opdrachtgever wettelijke rente verschuldigd over het nog verschuldigde bedrag. Een Opdrachtgever die handelt uit naam van beroep of bedrijf, is 1% rente per twee weken verschuldigd.

7.9 Indien Opdrachtgever nalatig blijft het verschuldigde bedrag, verhoogd met de verschuldigde rente, overeenkomstig artikel 8.6, te voldoen, is Opdrachtgever aanmaningskosten van € 35,- exclusief BTW verschuldigd.

7.10 Bij uitblijvende betaling zal 1D de vordering ter incasso uit handen geven. Opdrachtgever is in dat geval naast betaling van de hoofdsom, de daarover verschuldigde rente en aanmaningskosten gehouden tot de vergoeding van alle door 1D geleden schade, alsmede alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten. De hoogte van de buitengerechtelijke kosten bedraagt minimaal 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 250,- inclusief BTW.

7.11 Indien Opdrachtgever van mening is dat een factuur onjuist is, kan Opdrachtgever zijn bezwaren uiterlijk binnen twee weken na de factuurdatum aan 1D kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal 1D een onderzoek instellen. Bij niet of niet tijdige ingediende bezwaren wordt het gefactureerde dan wel geïncasseerde bedrag aangemerkt als juist en door Opdrachtgever aanvaard.

Artikel 8 Voice-over en muziekrechten
8.1  Bij sommige producties wordt gebruik gemaakt van een of meerdere voice-overs, oftewel ingesproken stemmen. De kosten van een voice-over vallen onder de additionele kosten die niet in de offerte worden meegenomen. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen worden deze door 1D apart toegevoegd worden aan de eindfactuur.

8.2 Voor muziek welke in een videoproductie of online uiting wordt gebruikt moeten door de opdrachtgever een vergoeding voor de rechten afgedragen worden aan een auteursrechtenorganisatie zoals Buma/Stemra, SENA, Stichting SYNC of een hiermee vergelijkbare organisatie. Opdrachtgever is ten allen tijde eindverantwoordelijk voor de registratie, vergoeding en betaling van deze auteursrechten.

8.3 Deze auteursrechten zijn additionele kosten, die niet in de offerte worden meegenomen. De hoogte van de rechten worden bepaald door de betreffende auteursrechtenorganisatie en worden toegevoegd aan de eindfactuur.

8.4 1D kan op verzoek een schatting van deze kosten geven maar hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De daadwerkelijke kosten, bepaald door de auteursrechtenorganisatie, zullen door 1D achteraf worden gefactureerd aan de opdrachtgever.

8.5 1D rekent een additionele fee voor het verzorgen van een eerste registratie van 75 euro per registratie.

Artikel 9 Intellectuele eigendom
9.1 1D behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet. Het eigendom van door 1D geleverde projecten zoals videoproducties, verstrekte ideeën, beelden, etc. blijft daarom volledig bij 1D. Deze mogen hierdoor niet verveelvoudigd, gereproduceerd of bewerkt worden zonder schriftelijke toestemming van 1D.

9.2 Het is mogelijk auteursrechten af te kopen in overeenstemming met 1D. Middels een licentievergoeding ofwel royalty fee is kan een afgesproken gebruiksvorm vast worden gelegd om zo juridisch voor de opdrachtgever het toestaan van dit gebruik vast te leggen.

9.3 Door het verstrekken van een opdracht tot gebruik, verveelvoudiging of reproductie van door de Auteurswet of enig industrieel eigendomsrecht beschermde zaken, verklaart opdrachtgever, dat geen inbreuk op het auteursrecht of industriële eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij 1D in en buiten rechte voor alle gevolgen uit het gebruik, de verveelvoudiging of reproductie voortvloeiende. Inbreuk op de auteursrechten is als misdrijf strafbaar gesteld in artikel 31 en 32 van de Auteurswet.

9.4 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor Opdrachtgever.

9.5 Tenzij anders overeengekomen, is 1D te allen tijde gerechtigd om zijn naam hierbij te (laten) vermelden of verwijderen. Zonder voorafgaande toestemming is het opdrachtgever niet toegestaan het project zonder vermelding van de naam van 1D in productie te nemen, openbaar te maken of te verveelvoudigen.

9.6 Wanneer Opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen als gevolg van de overeenkomst met 1D, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het project voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging in overeenstemming met de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentie- verlening beperkt tot dat gebruik van het project, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande plannen bestonden. Deze plannen dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan 1D bekend te zijn gemaakt.

9.7 Opdrachtgever ontvangt van 1D een licentie voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken, die door 1D in de uitvoering van een opdracht ten behoeve van opdrachtgever worden gemaakt. Deze licentie geldt slechts zolang opdrachtgever voldoet aan de financiële verplichtingen, die verband houden met de beschikbaarstelling van het auteursrechtelijk beschermde werk. De licentie geldt uitsluitend voor gebruik van het betreffende werk door opdrachtgever zelf, of voor zijn rechtsopvolgers.

9.8 Alle door 1D gemaakte projecten hebben, tenzij expliciet anders vermeld, geen licentie-overeenstemming voor gebruik buiten Nederland. De kosten voor toestemming ofwel een licentie voor gebruik buiten Nederland zullen, tenzij vooraf overeenkomen,  separaat conform de hiervoor geldende normen in de branche worden gefactureerd.

9.9 De kosten van om bij derden licenties te verwerven voor auteursrechtelijk materiaal dat bij de uitvoering van de overeenkomst zal worden gebruikt, zijn voor opdrachtgever. Onder auteursrechtelijk materiaal wordt onder andere maar niet uitputtend verstaan: fonts, software, huisstijlelementen, foto's, video's, stockbeelden en composities. Deze kosten zijn verplicht af te nemen en Opdrachtgever is hiervoor volledig verantwoordelijk.

9.10 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de afhandeling van de portretrechten van figuranten, geïnterviewden of andere personen of rechthebbenden van een videoproductie. Ditzelfde geldt voor het beeldrecht van bijvoorbeeld gebouwen, kunstwerken of locaties. De kosten voor de registratie en afkoop van deze rechten zijn voor rekening van Opdrachtgever en zullen tenzij anders overeengekomen additioneel worden gefactureerd.

9.11 Zowel 1D als de opdrachtgever hebben het recht een project of videoproductie openbaar te maken en/of te (doen) vermenigvuldigen ten behoeve van haar eigen promotie op bijvoorbeeld een showreel, het internet, een overzichtstentoonstelling, filmfestival of een soortgelijke manifestatie dan wel ten behoeve van evenementen en media gericht op een demonstratie en promotie van de werkzaamheden, producten of diensten van de opdrachtgever en/of 1D, zonder dat hiervoor voorafgaand toestemming is vereist en zonder dat dienaangaande enige vergoeding behoeft te worden betaald.

9.12 Het gebruik door 1D is echter slechts mogelijk, nadat het project of videoproductie al openbaar is gemaakt. Indien de film door dwingende omstandigheden niet meer voor vertoning geschikt is, zal opdrachtgever 1D hiervan schriftelijk op de hoogte brengen.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
10.1 1D is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar 1D weinig of geen invloed op kan uitoefenen. 1D is derhalve nimmer aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de relatie tussen Klant en 1D of het verbreken ervan, ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende of na de relatie met 1D.

10.2 Iedere aansprakelijkheid van 1D voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen iedere vorm van aanvullende schadevergoeding, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade en schade wegens gederfde omzet of winst en/of verminking of verlies van data.

10.3 Indien en voor zover 1D jegens Opdrachtgever in het kader van deze algemene voorwaarden tot schadevergoeding verplicht is komt schade slechts voor vergoeding in aanmerking tot een bedrag van ten hoogste € 200,-.

10.4 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die 1D mocht lijden ten gevolge van een aan Opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

10.5 Wijzigingen in de gegevens van Opdrachtgever dient Opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan 1D. Bij uitblijven hiervan is Opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die Opdrachtgever of 1D daarvan ten gevolge lijdt.

Artikel 11 Overmacht
11.1  1D is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting ten opzichte van de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

11.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop 1D geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor 1D niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Als dergelijke overmacht opleverende omstandigheden gelden in ieder geval de onmogelijkheid de overeenkomst uit te voeren vanwege verhindering van door 1D ingeschakelde derden, evenals onmogelijkheid voor 1D tengevolge van ziekte, stakingen, verstoringen van energievoorzieningen, verkeersstoornissen, stoornissen in transport en post en/of telecommunicatie evenals storingen in netwerken, infrastructuur en computerinbraak. De opsomming is niet limitatief.

11.3 1D kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

11.4 Voor 1D ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is 1D gerechtigd om het al nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 12 Beëindiging
12.1 Iedere partij is gerechtigd om de overeenkomst te beëindigen door buitengerechtelijke ontbinding indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en zulk tekortschieten, na deugdelijk schriftelijk ingebreke te zijn gesteld, niet binnen een redelijke termijn herstelt. Ontbinding ontslaat Opdrachtgever niet van enige betalingsverplichting terzake van reeds door 1D geleverde Diensten, tenzij 1D terzake deze diensten in verzuim is.

12.2 Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste 2 volle kalendermaanden in acht te nemen.

12.3 1D is gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling en/of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien:
1. Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard;
2. Opdrachtgever voorlopige of definitieve surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen;
3. Opdrachtgever het vrije beheer over (een deel van) zijn vermogen heeft verloren;
4. 1D redenen heeft te twijfelen aan de betalingsmogelijkheid van Opdrachtgever om (tijdig) aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen.

12.4 In geval van ontbinding overeenkomstig het vorige leden heeft Opdrachtgever geen recht op enige schadevergoeding.

Artikel 13 Geschillen
13.1 In alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien beslist 1D.

13.2 Alle geschillen tussen 1D en Opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht.

13.3 Alle geschillen tussen 1D en Opdrachtgever worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Helmond.