In deze disclaimer wordt verstaan onder:
- de eigenaar: 1D Media;
- gebruik(en): alle denkbare handelingen;
- u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
- de content: alle in de website aanwezige inhoud;
Het onderstaande is van toepassing op alle pagina's van de website. Door deze pagina's te gebruiken stemt u hiermee in.

Juistheid
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wij aan de site van 1D Media besteden, is het mogelijk dat de informatie, producten en diensten op de site onvolledig c.q. onjuist is. 1D Media aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

Wet Bescherming Persoonsgegevens
1D Media conformeert zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Persoonsgegevens welke worden opgegeven zullen niet worden gebruikt voor marketingdoeleinden of worden doorverkocht aan dergelijke instanties, met uitzondering van verzoeken van een officiële instantie indien daar gegronde redenen voor zijn, zoals het geval is bij overtredingen van wetten.

Schade
1D Media sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site en of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site en of de informatie te kunnen raadplegen. Daarnaast is 1D Media niet aansprakelijk voor schade, directe of indirect die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is. 1D Media is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

Auteursrecht
Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Periodieke wijzigingen
De informatie op de site wordt periodiek aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden doorgevoerd.

Toepasselijk recht
Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Nadere informatie
Indien u nog vragen of twijfels heeft kunt u contact met 1D Media opnemen.